ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Onderwerp
1.1 Deze voorwaarden zijn ter aanvulling op de Algemene Voorwaarden van HECO Systems B.V. Voor klanten van StudiePC zijn de Voorwaarden van StudiePC leidend.

1.2 HECO stelt aan de wederpartij – ter uitoefening van zijn of haar studie – een door HECO bepaald type laptop (hieronder worden tevens tablets verstaan) ter beschikking die voldoet aan de eisen genoemd op www.studiepc.nl.
1.3 De laptop wordt ter beschikking gesteld zolang de wederpartij, dan wel ouder(s), verzorger(s), vertegenwoordiger(s) van de gebruiker dit noodzakelijk acht ter ondersteuning van zijn of haar opleiding. Alvorens levering van de laptop dient er een borg te worden voldaan.

Artikel 2: Levering, gebruik en herroepingsrecht
2.1 De wederpartij is gehouden bij ontvangst van de laptop, de laptop te controleren. Bij twijfel omtrent de staat, dient de wederpartij dit direct kenbaar te maken.

2.1 De wederpartij dient de laptop te behandelen alsof deze persoonlijk eigendom is, dient de laptop goed te onderhouden en slechts te gebruiken in overeenstemming met zijn bestemming.
2.2 Het zelfstandig veranderingen aanbrengen of lokaal opslaan van gegevens op de laptop is mogelijk, maar wordt niet ondersteund. Indien er problemen ontstaan met de laptop, dan zal de standaard omgeving worden hersteld door HECO. Na herstel, dient de wederpartij desgewenst de “eigen” software en data (backup) terug te zetten. HECO is niet verantwoordelijk voor het hierdoor verliezen van lokaal opgeslagen data of “eigen” software. Reparaties aan de laptop dienen uitsluitend door HECO te worden uitgevoerd. Het terugzetten van de laptop in de standaard omgeving valt NIET onder de dekking van de verzekering.
2.3 Bij storing aan de laptop kan er contact opgenomen worden met de servicedesk van uw www.studiepc.nl (HECO Systems), te bereiken via Servicedesk HECO: 038-4221805 – servicedesk@heco.nl. Als in overleg is besloten tot omruil (SWAP) van de laptop dient de ingeruilde laptop binnen 7 dagen nadat de nieuwe is afgeleverd bij ons te zijn geretourneerd. Indien de in te ruilen laptop niet of niet tijdig wordt geretourneerd wordt deze in rekening gebracht met de vervangingswaarde genoemd in artikel 5.7

2.4 Indien de wederpartij vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden dat er sprake is van een defect of mankement aan de laptop, dient hij HECO binnen 48 uur hiervan op de hoogte te brengen. HECO is niet aansprakelijk voor enige schade aan de laptop die is ontstaan door een te late melding. Het retourneren van de laptop bij tijdig gemeld defect is voor rekening van HECO. Hiervoor ontvangt u een dan retourlabel.

2.5 Herroepingsrecht bij levering van diensten: de wederpartij heeft het recht om binnen 14 dagen na de datum van aanvraag af te zien van de huurovereenkomst. Bij ondertekening van het huurcontract is gekozen voor instemming met directe levering en  voor verrekenen van kosten naar ratio aantal dagen gebruik in geval van herroeping.

Deze kosten voor het aantal dagen gebruik worden in mindering gebracht bij het terugbetalen van de eerste maand huur. De betaalde verzendkosten bij levering en de betaalde borg worden terugbetaald. Het retourneren van de laptop bij herroeppingsrecht is voor eigen rekening. Retourneren kan door zelf af te leveren bij HECO Systems BV  Nervistraat 8 te Zwolle of verzekerd versturen.

Artikel 3: Eigendom
3.1 De laptop en toebehoren zijn en blijven eigendom van HECO.
3.2 Het is de wederpartij niet toegestaan de laptop en/of toebehoren te vervreemden, te verpanden, te verhuren of anderszins te bezwaren of op enigerlei wijze in gebruik te geven aan derden.
3.3 Indien er sprake is van verhuizing, wijzing emailadres of wijziging telefoonnummer, is de wederpartij verplicht HECO hiervan schriftelijk op hoogte te stellen.

Artikel 4: Kosten, Schade en Verzekering
4.1 De onderhoudskosten voortvloeiende uit het normale gebruik van de laptop met toebehoren worden door HECO gedragen. Wel heeft de wederpartij een eigen risico mocht er reparatie aan de laptop nodig zijn. (Deze onderhoudskosten worden op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht, als er sprake is van kosten lager dan de betaalde borgsom)

4.2 verlies, schaden en kosten als gevolg van onzorgvuldig en/of onredelijk gebruik en/of diefstal/vandalisme en/of gebruik dat anderszins niet conform deze overeenkomst is, daaronder begrepen rente en eventuele boetes, komen voor rekening van de wederpartij.

4.3 In verband met voorkoming van diefstal is het niet toegestaan om de laptop onbeheerd in niet afgesloten ruimten achter te laten. De wederpartij dient zich in te spannen om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal van de laptop. In geval van diefstal van de laptop dient de wederpartij direct (binnen 1 uur) contact op te nemen met de servicedesk van www.studiepc.nl 038 4221805. Tevens dient er aangifte gedaan te worden bij de politie. Een kopie van het proces-verbaal dient aan de servicedesk HECO verstrekt te worden.

4.4 Je hebt een optie om een verzekering af te sluiten. Schade aan de laptop en/of diefstal van de laptop is dan gedekt met een eigen risico. Wanneer de laptop naar behoren is gerepareerd, danwel is vervangen, is er wederom sprake van een nieuw eigen risico. Het tijdens de huurperiode opschonen van de laptop van SPAM en het terugzetten van de laptop in de standaard omgeving valt NIET onder de hiervoor genoemde verzekering. (art 2.2)

Artikel 5: Betaling en Beëindiging
5.1 Betaling van de maandtermijnen vindt plaats per incasso van de door student opgegeven rekening rond de 25e van elke maand. De rekening dient vrij te zijn van een incassoblokkade.
5.2 HECO heeft het recht, bij storno van de incasso, nogmaals een incasso op uw rekening te doen voor de nog openstaande huurtermijn(en).
5.3 Het StudiePC contract is minimaal voor 6 maanden. Na afloop van de 6 maanden kan je opzeggen per 1e van de volgende maand.

5.4 De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan voor de 1e van de nieuwe maand. Indien er is opgezegd op de 1e, of na de 1e  van de maand, wordt er door HECO nog een volledige maand geïncasseerd.
5.5 Deze overeenkomst wordt door HECO, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling, beëindigd indien de wederpartij:

 • Insolvent is/dreigt te worden;
 • Al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij het faillissement wordt aangevraagd;
 • Ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij de wederpartij op zaken waarin of waarop zich zaken van HECO bevinden;
 • Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw voor de wederpartij is ingediend;
 • Overlijdt;
 • Onder curatele is of zal worden gesteld;
 • Zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat HECO de overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan;
 • Er tweemaal binnen zes maanden een stornering van de incasso plaatsvindt. De laptop moet in dit geval worden geretourneerd en de betalingsachterstand wordt indien nodig verrekend met de borg. Wordt de laptop niet geretourneerd dan is de wederpartij is een bedrag ter hoogte van de vervangingswaarde van de laptop aan HECO verschuldigd. Dit bedrag wordt halfjaarlijks eenzijdig door HECO vastgesteld, zie ook artikel 5 , punt 5.7;
 • Na twee betalingsherinneringen te hebben ontvangen nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.6 Mocht de wederpartij niet in de gelegenheid zijn om de huur op overeengekomen datum te voldoen, dan dient de wederpartij dit een week van tevoren schriftelijk aan HECO laten weten.
Deze bepaling geldt ook voor teruggave van gehuurde apparatuur aan HECO.

5.7 Indien er sprake is van twee keer een maand huurachterstand, wordt de huur automatisch gewijzigd in koop.  Voor de gehuurde hardware wordt een aankoopfactuur opgemaakt en het huurcontract wordt beëindigd. De huurachterstand evenals de aankoopfactuur moeten dan worden betaald.

Het koopbedrag inclusief B.T.W. dat wordt berekend is :

 • Apple Macbook Air                   :    €    600,00
 • Standaard laptop Dell E6410  :   €    200,00
 • Mini Laptop Lenovo S21e       :    €    150,00
 • Mini laptop Lenovo S310        :    €    295,00
 • Apple Ipad Air 2                        :    €    200,00

Artikel 6: Teruggave van de laptop en toebehoren
6.1 De wederpartij dient de laptop met toebehoren in geval van opschorting of beëindiging of einde van deze overeenkomst onverwijld en in goede staat verzekerd retour te zenden of in te leveren op een nader door HECO te bepalen plaats.

6.2 Indien er bij teruggave van de laptop gebreken worden geconstateerd die niet zouden zijn ontstaan bij normaal gebruik of door slijtage, dan zullen alle kosten voortvloeiend uit noodzakelijk herstel alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan de wederpartij apart in rekening worden gebracht.

6.3 Indien er bij ontvangst van de laptop en toebehoren delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan de wederpartij op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht. De wederpartij verplicht zich als goed huisvader over het ingehuurde te waken en er zorg voor te dragen dat alle ingehuurde apparatuur en goederen werkend, compleet van onderdelen en goed functionerend ingeleverd worden bij HECO.

Artikel 7: Overdracht van rechten en verplichtingen
7.1 HECO zal haar rechtsverhouding tot de wederpartij, derhalve al haar rechten en/of verplichtingen jegens de wederpartij, aan een derde kunnen overdragen, waarvoor de wederpartij daartoe voor zover nodig toestemming verleent.

7.2 Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 8:  Toepasselijk recht en geschillen
8.1 De overeenkomsten tussen HECO en wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

8.2 Alle geschillen tussen HECO en haar wederpartij, die niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen berecht worden door de te Nederland bevoegde rechter. Voor een geschil tussen HECO en een wederpartij is in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank te Zwolle bevoegd.

Versie: 1.1 laatst gewijzigd op 19-12-2019

Download hier de algemene voorwaarden in PDF

Vanwege Covid-19 richtlijnen is afhalen momenteel niet mogelijk, alleen bezorgen. Langsbrengen kan alleen op afspraak (bel 038-4221805).