ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden StudiePC

 

Artikel 1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken en/of afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. Het aanbod

 1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
 3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.

Artikel 3. De prijs

 1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden één maand van te voren aangegeven bij de klanten.

 

Artikel 4. Betaling

 1. Bij het aanvragen van een apparaat moet de eerste maand huur en een borg worden voldaan.
 2. De volgende betalingen worden rond elke 25e van de maand voldaan per incasso.  Het maandbedrag wordt geïncasseerd van de opgegeven bankrekening. De rekening dient vrij te zijn van een incassoblokkade.
 3. Wanneer een incasso wordt gestorneerd, dan heeft StudiePC het recht om, voor de nog te betalen huurtermijn(en), nogmaals een incasso op uw rekening te doen.
 4. Wanneer er binnen 6 maanden voor de tweede keer een huurbedrag wordt gestorneerd, dan gebeurt het volgende:
 5. Vanuit StudiePC wordt het contract beëindigd.
 6. Het gehuurde dient binnen 2 weken te worden geretourneerd aan StudiePC.
 7. Wanneer het gehuurde na 2 weken niet is geretourneerd, dan wordt er een boete in rekening gebracht van € 25,00 per dag. (Met een maximum van € 1.000,-)
 8. De huurachterstand en de boete worden doorgezet naar een incassobureau.
 9. Zolang het gehuurde niet is ingeleverd bij StudiePC blijft de huurder maandelijks het huurbedrag verschuldigd aan StudiePC.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. Levering gebeurt op het adres dat jij aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 14 dagen nadat je de huurovereenkomst heeft gesloten. Na deze termijn heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 2. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat je hebt betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 3. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om je een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan jou of aan een door jou aangewezen derde, bij ons, tenzij je zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.
 5. Na aflevering dien je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 (werk)dagen, eventuele schade en/of defecten aan StudiePC door te geven. Indien je dit niet doet, dan zal er van uit worden gegaan dat u het product in goede staat hebt ontvangen.

Artikel 6. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de huurovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de huurovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Eventuele garanties, doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.

 1. Het apparaat moet bij ontvangst door de huurder worden gecontroleerd. Bij vragen of opmerkingen over het functioneren van het apparaat, moet er direct contact op worden genomen met StudiePC.
 2. De huurder dient het apparaat te behandelen alsof deze van hem/haar zelf is. Er wordt verwacht dat het apparaat goed wordt onderhouden en het apparaat alleen wordt gebruikt voor het ondersteunen bij de opleiding.
 3. Wanneer er door de huurder zelf veranderingen worden aangebracht of gegevens lokaal worden opgeslagen, dan wordt dit niet ondersteund. Wanneer er problemen ontstaan met het apparaat, dan zal de standaard omgeving worden hersteld door StudiePC. Na herstel, kan door de huurder de “eigen” software en data terug worden gezet. StudiePC is niet verantwoordelijk voor het verlies van lokaal opgeslagen data of “eigen” software. Reparaties aan het apparaat mag alleen worden gedaan door medewerkers van StudiePC. Het terugzetten van het apparaat in de standaard omgeving valt NIET onder de dekking van de verzekering.
 4. Bij storing aan het apparaat kan er contact worden opgenomen met StudiePC te bereiken via:
  1. Whatsapp: 06-40397574
  2. Mail: info@studiepc.nl
  3. Telefoon: 038-4221805
 5. Als in overleg is besloten tot omruil (SWAP) dan wordt er een ander apparaat geleverd. Het defecte apparaat moet binnen 7 dagen, nadat de nieuwe is afgeleverd, retour zijn bij StudiePC. Het retourneren van het apparaat is voor rekening van StudiePC. Hiervoor ontvang de huurder een retourlabel. Wanneer het defecte apparaat niet of niet tijdig wordt geretourneerd, dan wordt er een boete berekend van € 25,00 per dag, met een maximum van € 1.000,00.
 6. Indien er wordt vermoedt of er redelijkerwijze kan worden vermoedt dat er sprake is van een defect of mankement aan de laptop, dan moet de huurder binnen 48 uur StudiePC hiervan op de hoogte te brengen. StudiePC is niet aansprakelijk voor enige schade aan het apparaat die is ontstaan door een te late melding.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. De hardware en toebehoren zijn en blijven eigendom van StudiePC.
 2. Het is niet toegestaan het apparaat en/of toebehoren te vervreemden, te verpanden, te verhuren of anderszins te bezwaren of op wat voor manier dan ook in gebruik te geven aan derden.
 3. Wanneer de huurder gaat verhuizen, een ander emailadres heeft of een ander telefoonnummer krijgt, dan is hij/ zij verplicht om dit binnen 1 week aan StudiePC te laten weten per mail aan info@studiepc.nl.

Artikel 8. Verlies, schade, diefstal

 1. Kosten voor onderhoud van het apparaat dat ontstaat uit het normale gebruik van het apparaat en toebehoren, worden betaald door StudiePC.
 2. Verlies, schade en kosten als gevolg van onzorgvuldig en/of onredelijk gebruik en/of diefstal/vandalisme en/of gebruik dat anderszins niet conform deze overeenkomst is, daaronder begrepen eigen risico, rente en eventuele boetes, zijn voor rekening van de huurder.
 3. Om diefstal te voorkomen is het niet toegestaan om het apparaat onbeheerd, in niet afgesloten ruimten, achter te laten. De huurder moet alle mogelijke maatregelen te treffen om diefstal van het apparaat te voorkomen. In geval van diefstal van de laptop dient de huurder direct (binnen 1 uur) contact op te nemen met StudiePC via 038 4221805. Daarnaast moet er aangifte worden gedaan bij de politie. Een kopie van het proces-verbaal moet je mailen naar info@studiepc.nl.
 4. Voor € 4,95 per maand kan er een verzekering worden afgesloten. Met deze verzekering is het apparaat verzekerd bij schade en/of diefstal. Wel geldt er, per reparatie of vervanging, een eigen risico. Het opschonen van het apparaat van SPAM en het terugzetten van het apparaat in de standaard omgeving valt NIET onder de hiervoor genoemde verzekering.

Artikel 9. Beëindiging

 1. Het StudiePC contract is minimaal voor 6 maanden. Na afloop van de 6 maanden kan je opzeggen per 1e van de volgende maand.
 2. De opzegging dient per mail te worden gedaan aan info@studiepc.nl voor de 1e van de nieuwe maand. Indien er is opgezegd op of na de 1e van de maand, wordt er door StudiePC nog een volledige maand geïncasseerd.
 3. Deze overeenkomst wordt door StudiePC, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling, beëindigd indien de huurder:
  1. Insolvent is/dreigt te worden.
  2. Al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij het faillissement wordt aangevraagd.
  3. Ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij de wederpartij op zaken waarin of waarop zich zaken van StudiePC bevinden; Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw voor de wederpartij is ingediend.
  4. Overlijdt
  5. Onder curatele is of zal worden gesteld.
  6. Zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat StudiePC de overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan.
  7. Er tweemaal binnen zes maanden een stornering van de incasso plaatsvindt.
  8. Na drie betalingsherinneringen te hebben ontvangen nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Wanneer het contract wordt beëindigd dan dient de hardware te worden geretourneerd en de betalingsachterstand wordt indien nodig verrekend met de borg. Wanneer het gehuurde na 2 weken niet is geretourneerd, dan wordt er een boete in rekening gebracht van € 25,00 per dag, met een maximum van €1.000,-.

Artikel 10. Teruggave van de laptop en toebehoren

 1. De huurder dient het apparaat met toebehoren in geval van beëindiging, in goede staat, verzekerd op te sturen of persoonlijk in te leveren bij StudiePC – Nervistraat 8 te Zwolle.
 2. Wanneer bij teruggave blijkt dat het apparaat gebreken heeft, die niet zouden zijn ontstaan bij normaal gebruik of door slijtage, dan zullen alle kosten van herstel aan de student in rekening worden gebracht.
 3. Indien er bij ontvangst van het apparaat en toebehoren delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan de student in rekening worden gebracht

Artikel 11. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

 • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening richting jou te onderhouden en te verbeteren of wanneer wij dit op basis van de wet- en regelgeving mogen of moeten;
 • jouw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Meer hierover lees je in de privacyverklaring die wij op onze website hebben gepubliceerd;
 • al jouw persoonsgegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.) al onze medewerkers hebben hiertoe ook een geheimhoudingsbepaling in hun arbeidsovereenkomst ondertekend.
 • wij verstrekken jouw persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer wij met deze partijen schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als consument heb je diverse rechten. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek inzake de uitoefening van jouw wettelijke rechten, geven wij jou informatie over jouw verzoek en onze behandeling hiervan. Meer informatie over onze omgang met jouw privacy? In onze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren, hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen en hoe je hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen.

Artikel 12. Huurovereenkomst

Artikel 12a. Informatie

De informatie die je voorafgaand aan het afsluiten van de huurovereenkomst krijgt, is zodanig dat je het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.

Daarnaast krijg je duidelijke informatie over jouw rechten en verplichtingen, zoals:

 • de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten (deze worden ook apart vermeld), waaronder bijvoorbeeld eventuele afleveringskosten;
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe je gebruik maakt van het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
 • inzage in de gegevens die wij over jou hebben opgeslagen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Daarnaast krijgt u de volgende informatie:

 1. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
 2. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
 3. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de hiervoor in 12a en onder Identiteit vermelde gegevens;
 5. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.

Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als huurder alle in 12a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.

Artikel 12b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt en de ander daar ja tegen zegt.) Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als je het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra je een bestelling heeft geplaatst, krijgt je van ons een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de huurovereenkomst door de overeenkomst te ontbinden. Als je via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Artikel 12c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

 1. Bij het aangaan van de huurovereenkomst heb je als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat je het product heeft ontvangen of dat dit namens jou is gedaan. Gedurende die periode heb je de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat je hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet je de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 2. Tijdens de bedenktijd behoor je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat je het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het wilt behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, behoor je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven je duidelijke informatie hoe je dit kunt doen.
 3. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door jou terug te ontvangen bedrag.
 4. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, hoef je hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
 5. Alle overige kosten die je al heeft betaald, zullen wij jou zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat je heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
 6. Als je heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12d. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 13. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van jou te horen als je klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die je op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om jouw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer je antwoord kunt verwachten. Let op: bovengenoemde ziet enkel op klachten inzake de door ons geleverde producten en/of diensten. Voor klachten in het kader van onze verwerking van jouw persoonsgegevens gelden andere regels. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de privacyverklaring op onze website of neem contact met ons op.

Artikel 14. Geschillen

14.1 Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Laatst gewijzigd op 02-02-2021